Προφίλ

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών:

  • Tης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 5922/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 5916/31.12.2018 - Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’5904/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β΄4723/26.10.2020) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄5923/31.12.2018- Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β΄4695/23.10.2020), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 5905/31.12.2018, Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5903/31.12.2018,  Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β΄5411/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην εκάστοτε Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.