Διαδικασία Σύνδεσης

ΜΕΝΟΥ
 

5 απλά βήματα για να συνδεθείτε

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Παρουσία πελάτη στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας
 • Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών  11150  (Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)  και στο 2310 584444 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο)
 • Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο πελάτης για τον προγραμματισμό αυτοψίας και την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης είναι τα εξής:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδό και αριθμό)
 • Τηλέφωνο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε εδώ σημαντική ενημέρωση περί Προστασίας Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Εξειδικευμένος υπάλληλος της εταιρείας πραγματοποιεί τεχνική αυτοψία στο κτίριο που πρόκειται να τροφοδοτηθεί και εξετάζει αν και με ποιο τρόπο είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης.

Εφόσον είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τις λεπτομέρειες κατασκευής (χώρος τοποθέτησης και όγκος των ερμαρίων μειωτή πίεσης - μετρητών, όδευση αγωγών αερίου, απαιτήσεις λεβητοστασίου κλπ.) και εν συνεχεία συμπληρώνει το έντυπο αυτοψίας με τα απαραίτητα στοιχεία του, το σκαρίφημα των εγκαταστάσεων (σημειώνοντας τις οδεύσεις των εγκαταστάσεων και τις θέσεις των ερμαρίων), καθώς και το κόστος της προσφοράς σύνδεσης αν το κτίριο βρίσκεται εντός του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου. Επίσης φωτογραφίζει τις συμφωνηθείσες θέσεις των ερμαρίων και το χώρο όδευσης του παροχετευτικού αγωγού.

Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου από τον υπάλληλο είναι λεπτομερής και αφορά όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις μετέπειτα υποχρεώσεις του (απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαιο, τρόπος μέτρησης και πληρωμής κλπ.), καθώς και κάθε άλλη απορία που εκφράζει ο ενδιαφερόμενος.

Για την ορθή πραγματοποίηση της αυτοψίας και συμπλήρωση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει όλα τα παρακάτω στοιχεία : 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση (οδό, αριθμό, Τ.Κ.)
 • Τηλέφωνο
 • Ιδιότητα (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, διαχειριστής, εργολάβος)
 • Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
 • Χρήση αερίου (Κεντρική θέρμανση, Αυτόνομη θέρμανση, Ζεστό νερό, Μαγείρεμα, Εμπορική χρήση, κλπ.)
 • Ανάγκες θερμικής ισχύος (θερμίδες λέβητα, συσκευών, κλπ)

Επίσης σε περιπτώσεις νέων οικοδομών ο πελάτης θα πρέπει να έχει αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης καυσίμου αερίου, ή να γνωρίζει τις θέσεις που υποδεικνύονται από αυτήν για τις εγκαταστάσεις αερίου.

Με τη διενέργεια της τεχνικής επίσκεψης εξετάζονται οι ειδικές περιπτώσεις της κάθε οικοδομής (αποστάσεις αγωγού από άλλα δίκτυα, προστασία από φορτία, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Φ.Ε.Κ. 1810/12-12-06, Υ.Α. Δ3/Α/22925), καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η διαδικασία πραγματοποίησης της τεχνικής αυτοψίας δεν αποτελεί δέσμευση αλλά προϋπόθεση για τη σύναψη του Συμβολαίου Σύνδεσης του Πελάτη με το δίκτυο φυσικού αερίου.

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Όπως αναφέρθηκε ήδη, στις περιπτώσεις που το κτίριο βρίσκεται εντός του ανεπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου, το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα. Επιπλέον, η προσφορά αποστέλλεται και  ταχυδρομικά την επόμενη ημέρα και έχει ισχύ  45 ημέρες.

Αν το κτίριο βρίσκεται εκτός του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου και απαιτείται επέκταση δικτύου τότε δεν εκδίδεται προσφορά έως ότου εξεταστεί η περίπτωση επέκτασης. Αν εγκριθεί η επέκταση τότε εκδίδεται προσφορά και αποστέλλεται ταχυδρομικά στον ενδιαφερόμενο. Αν δεν εγκριθεί η επέκταση τότε αποστέλλεται ταχυδρομικά επιστολή απόρριψης.

Τα τέλη σύνδεσης είναι εγκεκριμένα από την Ρ.Α.Ε. και εξαρτώνται από τον τύπο μετρητή, τον αριθμό των μετρητών σε κάθε σημείο παροχής και το συνολικό μήκος του παροχετευτικού αγωγού που θα εγκατασταθεί.

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Από τη λήψη προσφοράς και για διάστημα 45 ημερών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνάψει συμβόλαιο σύνδεσης φυσικού αερίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το συμβόλαιο ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία χρήσης. Πιέστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά. Επίσης είναι απαραίτητα και τα έγγραφα που προέκυψαν από τη διαδικασία της αυτοψίας (Υπεύθυνες δηλώσεις για όδευση σωλήνων από άλλη ιδιοκτησία, για κατασκευή και διατήρηση μονίμων ανοιγμάτων αερισμού, κλπ.)

Ο ενδιαφερόμενος, προσέρχεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών και αφού αυτά ελεγχθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο, συντάσσεται και υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης Φυσικού Αερίου.

Από τη στιγμή υπογραφής του συμβολαίου η Εταιρεία θα ολοκληρώσει το έργο σύνδεσης εντός 60 ημερών, εκτός από τις περιπτώσεις των προγραμματισμένων επεκτάσεων οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Εκτός από το έντυπο του Συμβολαίου ο Πελάτης υπογράφει και τα εξής:

 • Εξουσιοδότηση Εκτέλεσης Έργων Σύνδεσης
 • Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης εντός 60 ημερών από την κατασκευή του σημείου παροχής

Κατά το στάδιο σύναψης του Συμβολαίου Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, εκτός από τα έγγραφα του Συμβολαίου παραδίδονται στον πελάτη:

 • Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του έναντι της Εταιρείας
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο «Το φυσικό αέριο με ασφάλεια», στο οποίο παρέχονται πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλές σχετικά με:
  • την ορθολογική χρήση του Φυσικού αερίου
  • τις απαιτήσεις του Κανονισμού για σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση
  • τις άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής
  • το τηλέφωνο της 24ωρης υπηρεσίας βλαβών της Εταιρείας

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η Εταιρεία θα ολοκληρώσει το έργο σύνδεσης εντός 60 ημερών, εκτός από τις περιπτώσεις των επεκτάσεων, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η κατασκευή του σημείου παροχής (εξωτερική εγκατάσταση), αρμοδιότητας της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης του φυσικού αερίου στον Πελάτη. Η εξωτερική εγκατάσταση αποτελείται από τα εξής:

 • το παροχετευτικό εξάρτημα που συνδέει τον κεντρικό αγωγό διανομής με τον παροχετευτικό αγωγό
 • το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού από πολυαιθυλένιο από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή πίεσης
 • τη διάταξη ρύθμισης πίεσης
 • το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού από το ρυθμιστή έως τον μετρητή
 • την μετρητική διάταξη

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σημείου παροχής αερίου από την Εταιρεία, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει το ποσό της προσφοράς των Τελών Σύνδεσης που του έχουν κοινοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, εντός 15 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής εκ μέρους της Εταιρείας του σημείου παροχής και να ενεργοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου εντός 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής του σημείου παροχής.

Ο Πελάτης προβαίνει στην επιλογή του μελετητή μηχανικού, επιβλέποντα μηχανικού (επιβλέποντα αερίου) και εγκαταστάτη (υδραυλικού), οι οποίοι θα αναλάβουν την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.

Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» που αποτελεί Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’ από 28 Μαρτίου 2012.

Ο κάθε φάκελος εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει τον προσωπικό κωδικό πελάτη του κάθε συμβολαίου (ΠΕ) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης καυσίμου αερίου, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον μελετητή μηχανικό που έχει την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με την ισχύ της εγκατάστασης και υποβάλλεται για θεώρηση στην Εταιρεία.

Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Αερίου και τον Εγκαταστάτη. Η Τεχνική Έκθεση αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

Περιγραφή εγκατάστασης, υπολογισμοί και σχέδια κατασκευής

Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και συσκευές αερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση, υπογεγραμμένα από τον εγκαταστάτη

Πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων δοκιμών και ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτών, υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα αερίου και τον εγκαταστάτη. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας

Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου

Μετά την κατάθεση της τεχνικής έκθεσης της εσωτερικής εγκατάστασης προγραμματίζεται σε συνεργασία με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης από τον ελεγκτή μηχανικό της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της Εταιρείας, θεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση, ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να προγραμματίσει την ενεργοποίησή της.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της Εταιρείας, δεν θεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση, απαιτείται ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές και να προγραμματίσει εκ νέου τον επανέλεγχο αυτής.

Αν ολοκληρωθεί και η διαδικασία του ελέγχου επιτυχώς, τότε ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός της εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να προχωρήσει στον προγραμματισμό της προσωρινής ενεργοποίησής της για διάστημα 30 ημερών, ώστε να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας και η ρύθμιση των συσκευών κατανάλωσης.

Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Μόνιμη Άδεια Χρήσης, ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης τα εξής:

Πιστοποιητικά ρύθμισης των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές πίεσης, καυστήρες κλπ.)

Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπογεγραμμένα από τεχνικό καυστήρων

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης της εγκατάστασης, η Εταιρεία,επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να προγραμματιστεί και η επανενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης. Το κόστος της επανενεργοποίησης θα περιλαμβάνεται για τον κάθε πελάτη στον πρώτο λογαριασμό.

Tέλη σύνδεσης

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε  στα γραφεία της Εταιρείας:

 • Θεσσαλονίκη - Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7-Τ.Κ. 54628 - Fax:2310/500-577
 • Λάρισα - Φαρσάλων 219, Τ.Κ. 41335 - Fax:2410/552-550
 • Βόλος, Ν. Ιωνία, Αγριά - Γ. Καρτάλη 32, Τ.Κ. 38333 - Fax: 24210/76264
 • Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18, Τ.Κ.43100  - Fax: 24410/23010
 • Τρίκαλα- Συγγρού 33, Τ.Κ. 42100 

Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών 11 150 ή εναλλακτικά στο 2310 584 444 (Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00 και Σάββατο: 09:00 - 15:00).

Η Εταιρεία Λειτουργική Ανεξαρτησία

Δίαυλοι επικοινωνίας της Εταιρείας για θέματα Λειτουργικής Ανεξαρτησίας, τηλ: 2310 584 180 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kataggelies.edaa@ena-on.gr

Η Εταιρεία Λειτουργική Ανεξαρτησία-Συμπληρωματική Ανακοίνωση

Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου

Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου εγκαταστάσεων και Μετρητές