Αίτηση Για Νέα Σύνδεση

ΜΕΝΟΥ

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Με την παρουσία του πελάτη στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της enaon EDA
  • Με την συμπλήρωση της κάτωθι αίτησης ενδιαφέροντος.
  • Τηλεφωνικά στο 11150  (Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)  και στο 2310 584444 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο)

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο πελάτης για τον προγραμματισμό αυτοψίας και την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης είναι τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση (οδό και αριθμό)
  • Τηλέφωνο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ενδιαφέρομαι για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) και σημειώνω τις επιθυμητές χρήσεις στον ακόλουθο πίνακα.

Επιθυμητή Χρήση
Θερμική Ισχύς Εγκατάστασης (kcal/h , kW)

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και ειδικά το δικαίωμα της Ε.Δ.Α.
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) να μην προβεί σε Σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης αν:
α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,
β) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,
γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,
δ) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Ακύρωση
Επισύναψη Άλλου Αρχείου

Δήλωση Ιδιωτικότητας

Σκοπός της επεξεργασίας

Ικανοποίηση αιτήματος σύνδεσης του τελικού πελάτη με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Σύνδεσης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

Αποδέκτες

Α. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,

Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης αποδεκτών με ηλεκτρονικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων sms και viber).

Γ. Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε: α) να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, γ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία και δ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας].

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Διακράτηση Δεδομένων

Σε περίπτωση που το αίτημα για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου γίνει δεκτό τα δεδομένα αυτά τηρούνται καθόλη την χρονική διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης αυτής, καθώς και  για χρονικό διάστημα 5 επιπλέον ετών, από τη λήξη του έτους της διάρκειας της ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Δικαίου περί παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Μετά το πέρας της ως άνω περιόδου διακράτησης, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν ή/και θα καταστραφούν.

Σε περίπτωση που το αίτημα για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου απορριφθεί, τα δεδομένα αυτά τηρούνται ώστε να ληφθεί υπόψη εκ νέου το αίτημά σας σε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2310/ 584-000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@edathess.gr. (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία επικαιροποιείται διαρκώς, στον παρακάτω σύνδεσμο. www.edathess.gr/privacy-policy/

Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

 

 

Τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ικανοποίηση του αιτήματός σας για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα δεδομένα σας αυτά, θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά σας και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.