Χρήσιμα Έγγραφα

ΜΕΝΟΥ
19/05/2022 Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
11/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
11/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
11/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση Σύμβασης Σύνδεσης ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10/05/2017 Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τη σύναψη συμβολαίου ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29/05/2018 Αίτηση σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση για Υπόγειο Παροχετευτικό Αγωγό ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση για Διάτρηση Μπαλκονιού ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση / Άδεια Διέλευσης ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Αίτημα Καταγγελίας Σύμβασης Σύνδεσης ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Δήλωση Υπαναχώρησης ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.