Βασικές

ΜΕΝΟΥ

Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017) και την 3η τροποποίηση (ΦΕΚ Β' 3726/ 12.08.2021) ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των Τελικών Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής και θέματα που αφορούν στη διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία του Δικτύου Διανομής, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης των Χρηστών Διανομής στο Δίκτυο Διανομής και στις παρεχόμενες από τον Διαχειριστή του Δικτύου υπηρεσίες.

 

Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικούς Πελάτες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα τις ακόλουθες Υπηρεσίες Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής ή των Τελικών Πελατών:

α) Παραλαβή από τον Διαχειριστή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου.

β) Διοχέτευση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής.

γ) Παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή στα Σημεία Παράδοσης.

δ) Εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τεχνικής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, και παρακολούθηση μέσω των συστημάτων ελέγχου.

ε) Μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στα Σημεία Παράδοσης.

Στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

α) Παροχή πρόσβασης χρήσης του Δικτύου Διανομής στους Χρήστες Διανομής, με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και την οικεία νομοθεσία.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο στον κάτωθι σύνδεμο:
Αίτηση Χρηστών Διανομής για Πρόσβαση στα Δίκτυα Διανομής ΦΑ Θεσ/νίκης - Θεσσαλίας

β) Ανάπτυξη (σχεδιασμός και κατασκευή) του Δικτύου Διανομής.

γ) Επιθεώρηση, συντήρηση, αντικατάσταση και αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής.

δ) Διαχείριση του Δικτύου Διανομής, με διαφανή, αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους Χρήστες Διανομής.

ε) Εξασφάλιση της ασφάλειας του Δικτύου Διανομής, διαχείριση και άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαχείριση κρίσεων.

στ) Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και διενέργεια αυτοψίας σε νέες οικοδομές.

ζ) Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Εσωτερικής Εγκατάστασης όπως προβλέπονται στους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 236/28.03.97, ΦΕΚ 963 Β’/15.07.03 & ΦΕΚ 976/28.03.12), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

η) Δειγματοληπτικός έλεγχος σε Εσωτερικές Εγκαταστάσεις που έχει παρέλθει διάστημα άνω των τεσσάρων (4) ετών από την πρώτη ενεργοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

θ) Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών μέτρησης και ρύθμισης πίεσης που δεν προορίζονται για την τροφοδοσία Τελικού Πελάτη.

ι) Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου μέσω μεθόδων αγοράς για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και τη σύνδεση νέων Τελικών Πελατών με το Δίκτυο Διανομής.

ια) Ανάπτυξη και λειτουργία εύχρηστων και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή.

ιβ) Διαχείριση διαδικασιών αλλαγής Χρήστη Διανομής σε Σημείο Παράδοσης.

ιγ) Συλλογή, διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων συστημάτων τηλελέγχου και τηλεχειρισμού υποδομών Δικτύου Διανομής.

ιδ) Εγκατάσταση, συντήρηση και βαθμονόμηση μετρητικών συστημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας διορθωτών όγκου που είναι εγκατεστημένοι στα Σημεία Παράδοσης.

ιε) Εγκατάσταση αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου, καθώς και εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης φιαλών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου.

ιστ) Αγορά ποσότητας Φυσικού Αερίου για την πλήρωση νέου τμήματος του Δικτύου Διανομής (Αέριο Πλήρωσης) ή για υφιστάμενο τμήμα, εάν για λόγους συντήρησης απαιτήθηκε η μερική εκτόνωσή του.

ιζ) Όσμηση Φυσικού Αερίου.

ιη) Καθοδική προστασία.

ιθ) Λειτουργία τηλεφωνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση.

κ) Διαχείριση και επικοινωνία με Χρήστες Διανομής, Τελικούς Πελάτες και τρίτους για την ορθή, ομαλή και αποδοτική παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών σημείων εξυπηρέτησης.

κα) Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του Δικτύου Διανομής.

κβ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης για λόγους ασφαλείας κατόπιν πρωτοβουλίας του Διαχειριστή. 

 

Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης

Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για το έτος 2023, δείτε εδώ.