Συντελεστής Διόρθωσης

ΜΕΝΟΥ

Η αναγωγή Μετρούμενων Μεγεθών η οποία αφορά στην μετατροπή του αδιόρθωτου καταναλωθέντος όγκου Φυσικού Αερίου (m3) σε κανονικό όγκο (Nm3) υπό Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας πραγματοποιείται με βάση τον Συντελεστή Διόρθωσης C.

Δείτε τα σχετικά στοιχεία του Συντελεστή Διόρθωσης για τα Σημεία Εισόδου των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά κλάση πίεσης λειτουργίας με εφαρμογή από τον Ιούνιο 2020:

Στοιχεία 2023

Στοιχεία 2022

Στοιχεία 2021

Στοιχεία 2020


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.