Διαδικασία Αναφορών «Whistleblowing»

ΜΕΝΟΥ

Έχουμε υιοθετήσει μια Διαδικασία για την υποβολή αναφορών, η οποία καθορίζει τη διαδικασία ροής της πληροφορίας για την υποβολή, την ανάλυση και τον καθορισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σχετικά με πιθανές παρατυπίες, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των αναφορών.

Η Διαδικασία Αναφορών είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4990/2022, του Ν. 4808/2021 και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η Διαδικασία Αναφορών «Whistleblowing» εφαρμόζεται στην Italgas και τις θυγατρικές της, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Προκειμένου να διευκολύνουμε την υποβολή και λήψη αναφορών, έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό και κρυπτογραφημένο κανάλι επικοινωνίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική Διαδικασία, η συντήρηση του οποίου διασφαλίζεται από τη μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas.

Όλες οι οργανικές μονάδες/θέσεις της Italgas και των θυγατρικών της που εμπλέκονται στη λήψη και τη διαχείριση αναφορών, εγγυώνται την πλήρη ιδιωτικότητα και την ανωνυμία των αναφερόντων προσώπων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια και μεθόδους επικοινωνίας, τόσο για την προστασία της ακεραιότητας των προσώπων που αναφέρονται στις αναφορές όσο και για την ανωνυμία των προσώπων που υποβάλουν αναφορά, ώστε να μην υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων.

 

Διαδικασία Whistleblowing -> PDF