ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία διαθέτει, βάσει της Αδείας Διανομής Φυσικού Αερίου και του Κανονισμού ΦΕΚ 1712/2006, Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης επί 24ώρου βάσεως όλες τις ημερολογιακές ημέρες. Σκοπός της Υπηρεσίας Άμεσης Επέμβασης είναι η διασφάλιση ή/και η άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και, όπου τεχνικά εφικτό, της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας διανομής αερίου, σε περίπτωση εμφάνισης Δυσλειτουργιών (διαρροών και ελλείψεων αερίου) στο Σύστημα Διανομής ή της ασφάλειας σε περίπτωση Διαρροής αερίου μετά το Σημείο Παράδοσης – Παραλαβής, ήτοι στην Εσωτερική Εγκατάσταση του καταναλωτή. 

Η Επιχειρησιακή Δομή Άμεσης Επέμβασης υποχρεούται να διασφαλίζει επί 24ώρου βάσεως και καθ’ όλες τις ημερολογιακές ημέρες του χρόνου τη λήψη των αναγγελιών βλάβης ή Δυσλειτουργίας στο Σύστημα Διανομής που πραγματοποιούνται από άτομα ή Δημόσιες Αρχές, καθώς και τις επεμβάσεις για την εξάλειψή τους. 

Η Επιχειρησιακή Δομή Άμεσης Επέμβασης απαρτίζεται από:

1. το Τηλεφωνικό Κέντρο λήψης αναγγελιών,
2. Τεχνικό προσωπικό και μέσα της εταιρίας
3. τις Ανάδοχες εταιρείες.

Επισημαίνουμε ότι το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης λαμβάνει επίσης συναγερμούς από το εταιρικό σύστημα Τηλε- ελέγχου (SCADA) του δικτύου Μέσης Πίεσης.

Σε μη εργάσιμο ωράριο και στις αργίες υπάρχει  τεχνικό προσωπικό σε επιφυλακή αλλά και σε βάρδια για την ταχεία ανταπόκριση σε περιστατικά που αφορούν διαρροές στο σύστημα διανομής και στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των πελατών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης είναι :

  • 800-11-87878 (από σταθερό χωρίς χρέωση)   

Επιπλέον τηλ. Επικοινωνίας 2310-520309 & 2310-520642   &  Fax  2310 – 446888.