Προμηθευτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΜΕΝΟΥ

Προμηθευτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επιδιώκει τη σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τον απαιτούμενο επαγγελματισμό και δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προάγει τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων για τη σταδιακή βελτίωση της απόδοσης παράλληλα με την προστασία και προώθηση των αρχών και των διατάξεων του Κώδικα.

Οι προμηθευτές και εξωτερικοί συνεργάτες  είναι πολύτιμοι εταίροι στην επιτυχία της επιχείρησης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οι σχέσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ μαζί τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, ακεραιότητα, δεοντολογική συμπεριφορά και αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμεροληψία. Επιλέγονται με ανταγωνιστικά κριτήρια βάσει της συνολικής αξίας, που περιλαμβάνει την ποιότητα, εξυπηρέτηση, τεχνολογία και τιμή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη σχέση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ μαζί τους γνωστοποιούνται εγκαίρως στη διαδικασία επιλογής και η συμφωνία για τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις, ή τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται πριν την έναρξη της εργασίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχετικά με τους όρους πληρωμής, την εμπιστευτικότητα, τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και τις εργασιακές πρακτικές, και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να αποστέλλετε επικοινωνία στη Διεύθυνση Προμηθειών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : supply@edathess.gr

Κωδικας Δεοντολογιας Προμηθευτων ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Italgas)


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.