Κώδικας Δεοντολογίας

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία έχουν  θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος θέτει το πλαίσιο  συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων τους ακολουθώντας τις αξίες:

  • Υγεία και Ασφάλεια
  • Αφοσίωση στους πελάτες
  • Βιωσιμότητα
  • Ακεραιότητα και Διαφάνεια
  • Σεβασμός
  • Ομαδικό Πνεύμα
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Αξίες αυτές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της εταιρικής δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Οι λειτουργικές αρχές που απορρέουν από αυτές αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Κώδικα ο οποίος διαμορφώνει την πλατφόρμα από την οποία τις διακηρύσσει η εταιρία και δεσμεύονται να τις τηρούν.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.