Κανονισμοί Προμηθειών Και Έργων

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων.

Ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζει την διαδικασία σύναψης, καθώς και τους όρους εκτέλεσης συμβάσεων που καταρτίζονται από την Εταιρεία, για την προμήθεια και παραλαβή πάσης φύσεως αγαθών, υλικών, εφοδίων, εξοπλισμών και την παροχή προς αυτήν υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Πιέστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Προμήθειων και Υπηρεσιών.

Ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Εταιρείας, απαραίτητων για την κατασκευή, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, ασφάλεια, βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεών της.

Πιέστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων.