Εξέλιξη Εργασιών Κατασκευής Σ.Π.

ΜΕΝΟΥ

Εξέλιξη εργασιών Κατασκευής Σημείου Παράδοσης Φυσικού Αερίου

Παρακολουθήστε την εξέλιξη εργασιών κατασκευής από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι και την τροφοδοσία του σημείου παράδοσης. (Η υπηρεσία διατίθεται για Σύμβαση Σύνδεσης με ισχύ από 01/03/2019)

Παρακαλούμε εισάγετε τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) όπως αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και το ΑΦΜ για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης.

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.