Εργαζόμενοι

ΜΕΝΟΥ

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, για την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρία.  Η Εταιρεία υιοθετώντας, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008, που πιστοποιεί τη δόμηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.  Εξασφαλίζει για τους εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

 


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.