Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΜΕΝΟΥ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βασική αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ότι η κοινωνία και η επιχείρηση είναι συνυφασμένες παρά ξεχωριστές οντότητες.

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την παραπάνω αρχή, θέτει ως προτεραιότητα τον σεβασμό και την ευαισθησία προς την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επομένως, αποτελεί υποχρέωση μας, να μεγιστοποιήσουμε την θετική επίδραση μας, ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις , θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών.

Με λίγα λόγια, για εμάς Εταιρική κοινωνική Ευθύνη σημαίνει :

  • Σεβασμός προς την αγορά
  • Σεβασμός προς τον άνθρωπο
  • Σεβασμός προς το περιβάλλον

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρατίθενται οι δράσεις και οι ενέργειες της Εταιρείας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.